U bent hier

Privacy Statement

Akkoordverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze privacy statement. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de AVG. Brinkman & Niemeijer Motoren B.V., gevestigd aan Engelenburgstraat 45, 7931 AM TWELLO, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: info@bnmotoren.nl Engelenburgstraat 45 7931 AM TWELLO 0571- 276900

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brinkman & Niemeijer Motoren B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Functietitel
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Sofinummer
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bnmotoren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brinkman & Niemeijer Motoren B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Brinkman & Niemeijer Motoren B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brinkman & Niemeijer Motoren B.V.) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Hieronder volgt een overzicht van de bewaartermijnen van de gebruikelijke persoonsgegevens gekoppeld aan:

 • Sollicitanten: vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd;
 • Potentiele medewerkers: met expliciete toestemming van de betrokkene één jaar;
 • Medewerkers: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht;
 • Interne IT-toepassingen: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht;
 • Ingeleende personen: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht;
 • Klanten: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht;
 • Leveranciers: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht;

Brinkman & Niemeijer Motoren B.V. bewaart uw persoonsgegevens maximaal voor de duur zoals hierboven is aangegeven, tenzij wij op grond van een (gewijzigde) wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of indien langer bewaren noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brinkman & Niemeijer Motoren B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brinkman & Niemeijer Motoren B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Brinkman & Niemeijer Motoren B.V. gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brinkman & Niemeijer Motoren B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bnmotoren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Brinkman & Niemeijer Motoren B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brinkman & Niemeijer Motoren B.V. neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze opdrachtgevers, de gebruikers van onze website en bezoekers van onze vestigingslocaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van hun persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons per telefoon of via info@bnmotoren.nl

Contact en klachten

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Brinkman & Niemeijer Motoren B.V. via g.rouweler@bnmotoren.nl.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de wijze waarop Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft afgehandeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op per telefoon op 0571-276900 of per mail via info@bnmotoren.nl

Adres

Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V.

Engelenburgstraat 45
7391 AM, Twello
Nederland

Werken bij B&N

Service & Ondersteuning